Trailer Kỷ niệm 25 năm thành lập Ban QLDA Điện 1

Trailer Kỷ niệm 25 năm Ban QLDA Điện 1 (01.11.1996 - 01.11.2021)