Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện

Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện

Thủ tướng dự lễ mừng Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu phát điện