Thông báo nội bộ

Thông báo về việc phổ biến và áp dụng nội Quy lao động của EVN tại Ban QLDA Điện 1

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các Phòng, Ban Điều hành và Tổ Công đoàn các nội dung sau:

1. Nội quy lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nội quy) có hiệu lực tại Ban Quản lý dự án Điện 1 từ ngày 11 tháng 10 năm 2019.

2. Phổ biến nội dung, thời gian có hiệu lực của Nội quy đến từng CBCNV và niêm yết tại Phòng (có Nội quy đính kèm).

3. Các Phòng, Ban Điều hành và Tổ Công đoàn nghiên cứu để hướng dẫn CBCNV và thực hiện các nội dung trong Nội quy.

4. Phòng TCHC niêm yết Nội quy tại Phòng văn thư và đăng tải tại mục hồ sơ tài liệu trên E-Office của Ban.

Tác giả: Dương Minh (BCH ĐTN) ; xuất bản: 11/10/2019 04:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video