Đảng - đoàn thể

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau gần 35 năm thực hiện chính sách Đổi Mới, đất nước ta đã có nhiều thay đổi, vị thế kinh tế - Chính trị của đất nước ta trên trường quốc tế từng bước được nâng cao và củng cố hơn khi Việt Nam lần lượt trở thành thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế và khu vực. Cơ sở hạ tầng ngày một trở nên hiện đại và khang trang hơn, cuộc sống nhân dân ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là chúng ta vẫn giữ vững được sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, chủ quyền quốc gia và kiên quyết đấu tranh chống lại các xu hướng sai lệch với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong quá trình phát triển.

Đường lối Đổi Mới chính thức được thông qua tại Hội nghị Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xác lập đường lối phát triển kinh tế đất nước theo mô hình nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa thay thế cho mô hình kinh tế tập trung, bao cấp vốn đã không còn phù hợp trong tình hình mới. Thực tế đã cho thấy tính đúng đắn của đường lối đổi mới trong việc huy động nội lực, phát huy tính sáng tạo của các tập thể và cá nhân, góp phần đưa đất nước bứt phá vươn lên trong công cuộc công nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, để hòa mình vào cùng dòng chảy chung của nhân loại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, nền kinh tế thị trường đã bộc lộ những mặt hạn chế nhất định khi có một bộ phận không nhỏ cán bộ xuống cấp về đạo đức và tư tưởng khi thể hiện lối sống xa hoa, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân. Hơn bao giờ hết, vấn đề nâng cao đạo đức cán bộ, đảng viên cũng như việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại được đặt ra và coi trọng đến như vậy. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” (1). Nói như vậy để thấy rằng vấn đề đạo đức không chỉ mới bây giờ chúng ta mới đặt ra mà nó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra từ khi mới thành lập Đảng bởi vì đây là vấn đề có tính sống còn đến uy tín của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo quần chúng nhân dân giữ gìn thành quả cách mạng mà cha ông ta đã đổ biết bao xương máu mới gây dựng được. Bên cạnh việc đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, chúng ta cũng cần phải giáo dục và xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, thực sự xứng đáng với bốn chữ: cần, kiệm, liêm, chính mà Bác Hồ đã dạy. Để thực hiện được điều này chúng ta cần phải thực hiện một số biện pháp sau đây:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm chỉnh công tác cán bộ, kiên quyết loại bỏ các cá nhân có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, xa rời các giá trị cốt lõi của dân tộc. Muốn làm được điều này, cần siết chặt hơn nữa các quy định về quy hoạch cán bộ. Cần rà soát lại các quy định về quy hoạch và tuyển dụng cán bộ theo hướng khuyến khích những người có tài, có tâm và có lý tưởng. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ có biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong lối sống. Bên cạnh đó cần có kế hoạch tái cơ cấu các tổ chức đang hưởng lương từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất xử lý công việc; thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ; ban hành quy định về mức lương cho công chức, viên chức nhà nước theo hướng đảm bảo nhu cầu cơ bản trong cuộc sống để khuyến khích hơn nữa để nâng cao năng suất và đẩy lùi tiêu cực. Tiếp tục cải tiến quy trình tuyển dụng để thu hút nhân tài, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân điểm hình và kỷ luật nghiêm minh tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm, kiên quyết loại bỏ các cán bộ có biểu hiện suy thoái trong hàng ngũ cán bộ. Nếu làm được tốt điều này sẽ góp phần xây dựng được một đội ngũ cán bộ có đủ đức và tài để thực hiện công việc một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, với mức lương hấp dẫn cộng với các chế tài xử phạt đủ mạnh sẽ có tác dụng khuyến khích cán bộ giảm thiểu tối đa tình trạng suy giảm đạo đức đồng thời có tác dụng răn đe và lan tỏa đến những cá nhân, tổ chức khác.

Thứ hai, xây dựng và củng cố nhà nước pháp quyền theo đường lối, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra. Trong đó đẩy mạnh hoạt động tư pháp, kiên quyết đấu tranh, phát hiện và xử lý dứt điểm các biểu hiện của lợi ích nhóm, các hành vi lợi vụ chức vụ quyền hạn để vi phạm pháp luật để thu vén cho bản thân và gia đình. Về vấn đề này thời gian vừa qua Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc rất hiệu quả khi chỉ trong vòng vài năm đã phát hiện và xử lý triệt để, đưa ra ánh sáng nhiều đại án tham nhũng mà nguyên nhân bắt nguồn từ sự suy đồi về đạo đức, lối sống của cán bộ. Để công cuộc phòng chống tham nhũng có thể duy trì và phát huy thành công đòi hỏi người thực thi không những phải thực sự có tâm huyết, dũng cảm và có lý tưởng với đất nước mà họ còn cần phải được trao thêm quyền hạn hơn trong đấu tranh xử lý tham nhũng. Có như vậy mới đẩy lùi được sự xuống cấp về đạo đức, khiến cho những cá nhân đang có những ý nghĩ tiêu cực phải thay đổi và chùn bước.

Thứ ba, tăng cường quyền giám sát của nhân dân đối với cán bộ có các biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống bằng việc ban hành các quy định về tố giác và có cơ chế bảo vệ người tố giác trước các hành động trả thù cá nhân, xúc phạm danh dự và uy tín của người bị tố giác đối với người tố giác. Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện luật tiếp cận thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tiếp cận những vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin trong việc triển khai các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước bằng việc đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng tin học trong xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao năng suất lao động và thuận tiện cho việc thanh tra, giám sát.

Trên đây chỉ là những biện pháp cơ bản nhất để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự sống và làm việc theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để lý tưởng của Người được thực sự đi vào cuộc sống đòi hỏi phải đấu tranh lâu dài, phải có sự nỗ lực và vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Hơn bao giờ hết đất nước đòi hỏi phải có những nhà lãnh đạo có đủ tâm và tầm để đảm đương trọng trách đẩy lùi các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên. Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và lấy lại hình ảnh của người cán bộ đã và đang bị làm xấu đi bởi những cá nhân, những nhóm vì lợi ích của bản thân mà hy sinh lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Tác giả: Tô Bá Thành - P.KTKH ; xuất bản: 29/12/2020 03:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video