Thông báo nội bộ

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của Ban QLDA NM Thủy điện Sơn La

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 của Ban QLDANM thủy điện Sơn La

Căn cứ vào QĐ số 713/QĐ-EVN ngày 23/10/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La

Căn cứ vào QĐ số 249/QĐ-EVN ngày 24/03/2016 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của EVN

Ban quản lý dự án nhà máy Thủy điện Sơn La ra quyết định số 323/QĐ-DATĐSL-TCHC về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016.

 

Tác giả: Admin ; xuất bản: 08/07/2016 09:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Thư viện Video