Thông báo về việc phổ biến và áp dụng nội Quy lao động của EVN tại Ban QLDA Điện 1
Thông báo về việc phổ biến và áp dụng nội Quy lao động của EVN tại Ban QLDA Điện 1 (11/10/2019)

Thừa lệnh Giám đốc, Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các Phòng, Ban Điều hành và Tổ Công đoàn các nội dung sau:

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video