Quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp - Ban QLDA Điện 1
Quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp - Ban QLDA Điện 1 (16/10/2019)

Quy tắc ứng xử văn hóa của Ban QLDA Điện 1 (EVNPMB1) – Tiền thân là Ban QLDA NMTĐ Sơn La là tài liệu triển khai văn hóa nhằm mục đích hoàn thiện các quy định về hành vi của CBCNV trong Ban khi giao tiếp, thực thi các công việc chuyên môn trong mối quan hệ với...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thư viện Video