Danh bạ điện thoại Ban Quản lý Dự án Thủy điện Sơn La

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
Địa chỉ: 11 Cửa Bắc - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04.6691110 Fax: 04.5541371

 

Họ và tên

Chức danh

Nội bộ

Cố định
 đường dài

Di động

Fax

BAN GIÁM ĐỐC

1

Bùi Phương Nam

41101

669 41101

0989085171

 

2

Phạm Thanh Hoài

PGĐ

41100

669 41100

0963204849

 

3

Đỗ Quang Khải

PGĐ

41102

669 41102

0988690055

 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1

Vũ Đức Lực

Trưởng Phòng

41118

669 41118

0919195717

 

2

Vũ Thị Tâm Đan

P.Phòng

41134

669 41134

0935231162

3

Nguyễn Trọng Công

C.Viên

41133

669 41133

0904047175

4

Văn Thư TCHC

C.Viên

41110

669 41110

0987146888

 

 

 

04 22148183

 

 

5

Tổ lao động tiền lương

C.Viên

41104

669 41104

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH

1

Nguyễn Duy Thanh

Trưởng phòng

41126

669 41126

0963124558

 

2

Đỗ Quốc Hùng

P.Phòng

41128

669 41128

0963402555

 

3

Trần Quang Minh

P.Phòng

41129

669 41129

 

 

4

Văn Thư Kế Hoạch

C.Viên

41127

669 41127

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1

Nguyễn Hữu Cương

Kế Toán Trưởng

41112

669 41112

0963230676

 

2

Nguyễn Văn Đông

P.Phòng

41138

669 41138

0969967777

3

Tạ Thị Thu Nga

P.Phòng

41122

669 41122

0915081978

4

Văn Thư TCKT

C.Viên

41132

66941132

 

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ

1

Đỗ Quang Khải

Trưởng phòng

41119

669 41119

0963534174

 

2

Nguyễn Anh Sơn

P.Phòng

41136

669 41136

 

 

3

Tạ Hồng Thái

P.Phòng

41135

669 41135

 

 

4

Văn Thư VTTB

C.Viên

41137

669 41137

 

 

PHÒNG KINH TẾ DỰ TOÁN

1

Phạm Trúc Dũng

Trưởng phòng

41124

669 41124

0963378652

 

2

Nguyễn Khắc Hoan

P.Phòng

41103

669 41103

 

 

3

Văn Thư KTDT

C.Viên

41125

669 41125

 

 

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN, BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1

Vũ Văn Tùng

Trưởng phòng

41113

669 41113

 

 

2

Văn Thư KTAT

C.Viên

41114

669 41114

 

 

3

Đào Trọng Sáng

Trưởng phòng

41130

669 41130

 

 

 

Thư viện Video